Ascó II inicia la seva 22ª Recàrrega

Ascó, 1 de novembre de 2014. La unitat II de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per iniciar els treballs corresponents a la 22ª recàrrega de combustible, que donarà lloc a un nou cicle d’operació de 18 mesos. Al llarg d’aquesta parada, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que componen el nucli del reactor, destaca la realització de treballs orientats a l’operació segura de la central i a llarg termini, com la neteja química dels generadors de vapor i la prova periòdica de comprovació de l’estanqueïtat de l’edifici de contenció.

Durant la parada està previst executar prop d’11.000 ordres de treball, de les quals un 71% corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions; un 6%, a treballs correctius; un altre 12% a treballs auxiliars i el 11% restant, a modificacions de disseny en la central. Per dur a terme els treballs previstos s’incorporaran uns 1.000 professionals procedents de prop de 60 empreses diferents, que se sumen al personal que treballa a la central nuclear Ascó de forma permanent.

La realització d’un volum tan significatiu d’activitats en un període de temps limitat requereix una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les unitats organitzatives de la central, que han de treballar de forma conjunta, cap a la consecució d’un objectiu comú: dur a terme les tasques planificades de forma segura i eficient.

En aquest sentit, un dels treballs de gran envergadura que es completarà durant aquesta parada per recàrrega és la neteja química dels tres generadors de vapor, en la qual la central porta treballant des de l’any 2012. Aquesta activitat, destinada a conservar els generadors de vapor en unes condicions adequades per a l’operació a llarg termini de la planta, ja s’ha aplicat en diverses centrals nuclears d’Europa i Estats Units.

Altres treballs relacionats amb la seguretat de la planta són els associats a la comprovació de l’estanqueïtat de l’edifici de contenció, així com els relacionats amb la implantació de diverses modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les proves de resistència que van realitzar totes les centrals nuclears espanyoles l’any 2011.

D’altra banda, també es van a executar al llarg d’aquesta recàrrega altres treballs significatius, com la substitució d’un motor del generador dièsel B, el venteig continu en col·lector d’aspiració de les bombes de càrrega o la revisió de les turbines de baixa pressió.

La central treballa en la millora contínua de la prevenció i la formació

A més d’una exhaustiva planificació, la prevenció i la formació són dos pilars clau perquè la recàrrega de combustible es dugui a terme amb les màximes garanties en matèria de seguretat. En aquest sentit, l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral de la central, així com tots els treballadors, realitzen un important esforç en la consecució de l’objectiu comú de dur a terme les tasques planificades amb la major qualitat possible en matèria de seguretat.

Els professionals que se sumen al personal habitual que treballa a la instal·lació reben una formació prèvia ajustada a les activitats que van a desenvolupar en la planta. A més, com es ve fent durant les últimes parades per recàrrega de les centrals d’ANAV, el personal que s’incorpora rep formació específica en la qual es recreen escenaris de prevenció de riscos o contra incendis, entre d’altres, on els treballadors poden practicar en una rèplica de l’entorn que es trobaran a la planta a l’hora de realitzar les seves tasques. Aquesta formació ha estat impartida a l’oficina de recàrrega que ANAV ha tornat a instal·lar a l’exterior de la planta, en dependències municipals d’Ascó, i que va començar a funcionar el passat 13 d’octubre. Aquesta instal·lació, que consta de quatre aules de formació, una sala polivalent i una sala d’actes, ha comportat importants millores pel que fa a la gestió de recursos, agilitant així els tràmits administratius del personal que accedeix a la central en el període de parada i fent possible la formació prèvia de tot el personal de recàrrega sense interferir en l’operació de planta durant les setmanes anteriors a la parada.