POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCO – VANDELLOS II, A.I.E ( en endavant ANAV) tracta dades personals per poder desenvolupar les activitats relacionades amb l’operació de les centrals nuclears.

En la pàgina web de ANAV es realitzen exclusivament els següents tractaments de dades personals:

 1. Centre d’informació: Amb exclusiva finalitat de possibilitar la gestió de la seua sol·licitud o consulta a través del Centre d’Informació d’Anav. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 2. Contacte Web: Amb l’exclusiva finalitat d’atendre i resoldre la seva sol·licitud o consulta. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 3. Treballa amb nosaltres: Amb l’ exclusiva finalitat d’ atendre el seu oferiment professional i dur a terme els processos de selecció. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 4. Cookies: La web d’ANAV utilitza exclusivament cookies pròpies amb finalitat tècnica, no rebia ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.
 5. Canal Ètic: Amb l’ exclusiva finalitat d’assegurar la correcta gestió de la informació de les denúncies rebudes i la protecció de l’informant, així com el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes a la nostra organització. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.

Li recordem que per sol·licitar qualsevol informació sobre la nostra política de privacitat o exercir els seus drets, posem a la seva disposició les següents dades d’interès:

 Responsable del tractament

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ – VANDELLOS II, A.I.E ( en adelante ANAV)

CIF: V58209685

Domicilio social: CARRETERA NACIONAL 340 S/N

43890- HOSPITALET DE L’INFANT

TARRAGONA-ESPAÑA

Si té algun dubte, es pot posar en contacte amb:

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I E

Dirección de Recursos Humanos

Servicio de Atención al Personal ( SAP)

Apartado de Correos 48

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

correo electrónico: sap@anacnv.com

Drets

El titular de les dades té reconeguts, en qualsevol moment, els següents drets,  quan resulti legalment procedent:

 1.  d’ accés: dret a conèixer quines dades personals té ANAV registrades i el tractament que se’ls aplica. i el dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament.
 2. Rectificació: sol·licitar una rectificació o actualització de les dades personals que tingui ANAV en el seu poder, si són inexactes, errònies o incompletes.
 3. Supressió: sol·licitar la seva supressió quan hagi desaparegut la finalitat que motiu el tractament o recollida, per tractament il·lícit de dades, per exemple, dades innecessàries, o obsolets .
 4. i oposició al tractament: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els titulars podran oposar-se al tractament de les seves dades (per exemple quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe). ANAV deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 5. portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, dret a rebre les dades personals, que han proporcionat a ANAV, en un format estructurat, d’ ús comú i llegible per màquina, així com transmetre’ls a un altre Responsable del tractament.
 6. limitació del tractament: en determinades circumstàncies, els titulars podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (suspensió del tractament que en cada cas correspongui), en aquest cas únicament es conservessin per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 7. revocar el consentiment: en qualsevol moment, el titular de les dades pot retirar el consentiment prestat en un tractament de dades personals.

Mitjançant la remissió d’un escrit incloent-hi la ‘Ref. Protecció de Dades’, en el qual es concreti la sol·licitud corresponent i al qual acompanyi fotocòpia del D.N.I a:

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I E

Dirección de Recursos Humanos

Servicio de Atención al Personal ( SAP)

Apartado de Correos 48

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

correo electrónico: sap@anacnv.com

De conformitat amb la normativa aplicable, també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es) especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la manera de posar-se en contacte amb ella.

Obligacions

El titular de les dades ha de garantir que les dades personals que faciliti a ANAV responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que afecti els mateixos. En conseqüència, ANAV s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment pel titular de les dades d’aquesta garantia, responent el titular de les dades enfront d’ANAV i tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

Medidas tècniques i organitzatives

ANAV assegurarà la implementació i el manteniment de suficients mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades personals en la seua pròpia organització, instal·lacions i sistemes d’informació, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment, derivades de l’anàlisi de riscos, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals,  així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats, i la seva alteració, pèrdua, tractament no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, l’abast, el context i els fins de tractament i dels riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques ,  ja provinguin de l’ acció humana, del medi físic o del medi natural.

Així mateix, ANAV assegurarà que la divulgació o transmissió de les dades personals descrites per a cada tractament de dades personals a qualsevol tercer estan subjectes a ANAV, que haurà garantit un nivell adequat de protecció de dades segons els acords o qualsevol altre mitjà exigit per la llei.