energia positiva

Els tres reactors d’ANAV subministren aproximadament el 50% de l’energia elèctrica que es consumeix a Catalunya i el 9% de tot l’estat. Una corrent d’energia positiva, segura i fiable, imprescindible en el nostre dia a dia.

La nostra raó de ser

La fiabilitat i la disponibilitat tecnològica assenyalen l’energia nuclear com una de les principals fonts de generació elèctrica a Espanya. Però per a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), Agrupació d’Interès Econòmic formada per Endesa Generació i Iberdrola Generació Nuclear, la responsabilitat industrial va molt més enllà de la solidesa del subministrament elèctric.

Missió

Operar de forma segura, fiable, sostenible i a llarg termini les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II, i contribuir d’aquesta manera a combatre l’escalfament global.

Visió

Equip humà cohesionat, compromès amb la cultura de seguretat i que persegueix l’excel·lència a través de l’aprenentatge i la millora contínua.

 

A ANAV sabem que les nostres instal·lacions comporten un alt grau de compromís amb la societat, i per això prioritzem a la nostra cultura de treball els principis de la seguretat, la millora contínua, la transparència i el respecte al medi ambient.

A tot això responem amb coneixement i amb experiència operativa, millorant dia a dia, formant als nostres treballadors, fomentant el treball en equip i l’eficiència, i duent a terme un procés d’innovació tecnològica constant. Perquè som conscients que només si som exigents serem capaços d’assolir a un futur millor per a tothom.

 

Entre totes les tecnologies de generació, la nuclear és una referència de seguretat i de respecte al medi ambient, donat que no emet gasos d’efecte hivernacle. Les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II són uns grans exponents d’aquests valors.

La cultura de treball d’ANAV prioritza la seguretat, la millora contínua, la transparència i el respecte al medi ambient.

Els nostres valors

 • La seguretat és el primer… Si has de triar, tria allò que és segur. La seguretat està per sobre de qualsevol altra cosa.
 • Integritat… Fem el que diem.
 • Les nostres paraules i accions són coherents. La sinceritat i l’honestedat són la base de la nostra credibilitat.
 • Respecte a les persones… És la base de la convivència.
 • Ens respectem i ens donem suport els uns als altres.
 • Esperit d’equip… Quan treballem junts, tots guanyem.
 • Treballem en equip: compartim experiències, busquem alternatives i proposem millores.
 • Compromís professional… Compta amb mi.
 • Podem comptar els uns amb els altres per assolir acords i complim amb els nostres compromisos. Demanem ajuda quan la necessitem i sempre estem disposats a ajudar els altres quan ho necessiten.
 • Afany de millora… Sempre podem millorar.
 • Estem compromesos amb l’aprenentatge i el desenvolupament personal.

Polítiques

ANAV ha definit les polítiques organitzatives que garanteixen el compliment de la seva missió, la seva visió i els seus valors.

La Política de Seguretat és una prioritat a ANAV, de manera que s’impulsen i
enforteixen els següents principis:

 • La seguretat és una responsabilitat col·lectiva.
 • El focus d’atenció és la seguretat.
 • Els fets, les paraules i les actituds del personal i de l’organització demostren aquesta prioritat.
 • Els directius, caps i comandaments fomenten un ambient de treball orientat a la seguretat.
 • S’estableixen mecanismes de priorització clars que visualitzin i valorin la seguretat per sobre d’altres atributs.
 • Prevalença dels principis d’una cultura de seguretat forta i positiva.

La Política de Seguretat Nuclear es fonamenta en el següent principi:

 • Promoure l’excel·lència en matèria de protecció dels treballadors i del públic en general, davant els riscos derivats de les radiacions ionitzants originades per la instal·lació nuclear, mitjançant l’assoliment d’unes adequades condicions d’operació, de prevenció d’accidents i de mitigació de les seves conseqüències.

La Política de protecció radiològica es fonamenta en els següents principis:

 • Prevenir la producció d’efectes biològics deterministes, mitjançant la fixació d’uns límits de dosis prou baixos, de manera que no s’assoleixin valors llindars.
 • Limitar la probabilitat d’incidència d’efectes estocàstics fins a valors que es consideren acceptables per al personal de la central i el públic en general. Per a això, s’han de mantenir totes les exposicions justificades tan baixes com sigui raonablement possible, tenint en compte factors econòmics i socials.

La Política de Prevenció, Salut i Benestar es fonamenta en els següents principis:

 • Impulsar la seguretat laboral, la salut i el benestar com un principi prioritari, comptant sempre amb l’esforç comú de les persones que integren l’empresa.
 • Fomentar el compromís de la prevenció dels danys i la prevenció del deteriorament de la salut, assegurant que totes les persones que treballen a les nostres instal·lacions ho fan en les màximes condicions físiques, i psicològiques possibles, essent això una responsabilitat col·lectiva i individual.
 • Garantir el compromís de la millora contínua de la gestió i en l’exercici de la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Complir estrictament amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral, així com amb altres compromisos que l’empresa subscrigui, al marge dels requisits legals.
 • Disposar d’un sistema de control i prevenció del consum d’alcohol, substàncies tòxiques i estupefaents, al qual estiguin subjectes tots els treballadors.
 • Integrar la seguretat laboral, salut i benestar en el conjunt d’activitats en tots els nivells jeràrquics, com una responsabilitat més de la gestió pròpia, tant en l’àmbit personal, com en el familiar i comunitari.
 • Promoure les actituds i comportaments que afavoreixin la millora de les condicions de treball i l’estil de vida saludable, comprometent tots els treballadors a no consumir cap substància que alteri les seves capacitats intel·lectuals o psicomotrius.
 • Promoure la participació de tots els empleats de l’empresa i els seus representants, amb l’objectiu de millora contínua laboral, de salut i de benestar.

La Política Ambiental d’ANAV està basada en el compromís per part de tota l’organització amb la prevenció de la contaminació, la protecció del medi ambient, la conservació de la biodiversitat, la promoció d’innovació i ecoeficiència així com la no emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La direcció d’ANAV assumeix el compromís d’assegurar l’èxit de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental mitjançant una estructura clarament definida en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat en general, basant-se en els següents principis d’actuació:

 • Complir amb la legislació ambiental vigent i altres requisits voluntàriament subscrits.
 • Disposar de pressupostos ambientals específics.
 • Implantar i mantenir actualitzat el Sistema de Gestió Ambiental, apropiat per l’Organització, respectant i conservant l’entorn natural, eficient en termes econòmics i s’haurà de revisar periòdicament.
 • Referenciar l’establiment d’objectius i metes ambientals, establint controls de seguiment i compliment, així com, duent a terme auditories internes i externes.
 • Identificar i reduir els riscos ambientals, així com controlar i reduir els abocaments i residus convencionals i nuclears, minimitzant els impactes per al medi ambient derivats de l’activitat empresarial.
 • Prevenir l’aparició de riscos ambientals, atenuant-ne les conseqüències.
 • Optimitzar el consum de recursos naturals mitjançant un ús sostenible i promovent l’ús de bones pràctiques ambientals.
 • Millorar contínuament el Sistema de Gestió Ambiental per al desenvolupament sostenible, planificat en la presa de decisions per l’alta direcció, amb un enfocament preventiu, incorporant-hi les millores tècniques disponibles.
 • Mantenir documentada i actualitzada la informació ambiental, comunicar-la dins de l’organització i posar-la a disposició del públic en general i de les administracions.
 • Formar en matèria ambiental al personal de l’empresa per fomentar el desenvolupament sostenible, la protecció i el respecte al medi ambient.
 • Demanar la implantació de polítiques ambientals als col·laboradors d’ANAV, fent que adquireixin un compromís amb els principis ambientals de l’organització.
 • Fomentar el respecte a la natura, la biodiversitat i el patrimoni històric-artístic a l’entorn dels emplaçaments d’ANAV.

La política d’ANAV en matèria de seguretat física i lògica es basa en els següents principis:

 • Proporcionar una protecció contra el robatori, furt o una altra apropiació il·lícita de materials nuclears i fonts radioactives durant la seva utilització, emmagatzematge i transport.
 • Garantir l’aplicació de mesures per localitzar i, segons correspongui, recuperar el material nuclear o les fonts radioactives perduts o robats.
 • Protegir les instal·lacions nuclears, els materials nuclears i les fonts radioactives contra el sabotatge o qualsevol altra acció il·legal que pugui tenir conseqüències radiològiques o perjudicar o alterar el funcionament normal de les instal·lacions.
 • Mitigar o reduir al mínim les conseqüències radiològiques d’un sabotatge.
 • Desenvolupar i establir estratègies per definir línies d’actuació centrades en mitigar amenaces cibernètiques.
 • Reduir el factor de risc d’amenaces lògiques.
 • Desenvolupar un conjunt de procediments i guies estratègics per a la implantació de controls i emprendre accions davant incidents de seguretat.
 • Integrar la Ciberseguretat a la cultura de seguretat que ja comparteix tot el personal d’ANAV.

La Política de Qualitat d’ANAV es fonamenta en els següents principis:

 • Capturar, comprendre i atendre les expectatives, necessitats i els compromisos adquirits amb els grups d’interès (empreses propietàries, organisme regulador, personal propi i d’empreses col·laboradores, companyies asseguradores, govern central autonòmic i local, indústria nuclear, públic i subministradors).
 • La comunicació entesa com el compromís amb la transparència, la confiança i la credibilitat és el vector fonamental del marc de relació.
 • Avançar cap a l’excel·lència mitjançant la millora contínua en els processos i activitats, a través de l’avaluació periòdica, la identificació d’àrees de millora i la definició d’estratègies i programes.
 • Liderar i recolzar actuacions per a la identificació i l’aplicació dels millors estàndards i pràctiques industrials en la gestió de la seguretat i la qualitat.
 • Impulsar el Sistema de Gestió Integrat orientat al reforç de la seguretat.
 • Desenvolupar i promoure la implicació, la responsabilitat, el compromís i l’autoritat personal i el treball en equip.
 • Assegurar que els productes i processos tindran la qualitat requerida i l’eficiència dels resultats.
 • Desplegar programes i actuacions perquè els empleats coneguin, interioritzin i apliquin aquests principis per al compliment de la legislació vigent, els requisits aplicables i els objectius organitzacionals.

La Política de Gestió de Riscos d’ANAV es fonamenta en els següents principis:

 • Consideració prioritària del risc nuclear i radiològic.
 • Definir el nivell de risc acceptable per garantir els objectius bàsics de compliment, maximitzar la rendibilitat i preservar els actius que gestiona ANAV.
 • Assegurar que les decisions que afecten els riscos es prenen al nivell adequat, i que la direcció està activament involucrada en el sistema de gestió i control dels riscos.
 • Assegurar que tots els processos tenen ‘embeguda’ la gestió dels riscos que afecten als seus objectius, i que en tots ells aquesta gestió es desenvolupa adequadament.
 • Implantar i impulsar un sistema de gestió del risc integrat en l’organització, dotat dels recursos necessaris i l’eficàcia del qual  es mesuri periòdicament en un procés de millora contínua.

La Política en matèria de Condició Material es fonamenta en els següents principis:

 • Mantenir els actius d’ANAV en una condició material excel·lent, prenent com a base els següents quatre elements:
 • Manteniment orientat a la fiabilitat d’estructures, sistemes i components.
 • Ràpida resolució de les deficiències de la instal·lació operativa.
 • Gestió de la vida dels actius a llarg termini.
 • Ordre i neteja dels recintes dels edificis i de les àrees exteriors.

La Política d’Eficàcia i Eficiència en la gestió econòmica es fonamenta en els següents principis:

 • Dotar i assignar els recursos que prioritzin l’assoliment d’una explotació segura i fiable de la instal·lació a llarg termini.
 • L’assoliment d’una gestió eficaç i eficient, entenent com a tal el compliment de pressupostos, plans de producció i programes ajustats a les necessitats reals, és una directriu que ha de ser aplicada, sense entrar en conflicte amb l’explotació segura i fiable de la instal·lació a llarg termini.

La Política de Persones d’ANAV es fonamenta en els següents principis:

 • Proporcionar l’equip humà necessari a tots els processos d’ANAV per assegurar el compliment de la seva missió.
 • Assegurar que tot l’equip humà que treballa a l’organització adquireixi els coneixements, capacitats i habilitats necessàries per a l’adequat exercici professional, duent a terme una efectiva transferència del coneixement que garanteixi l’operació a llarg termini.
 • Alinear les actituds i els comportaments de les persones amb les expectatives establertes als documents preceptius.

La Política de Gestió del Coneixement a ANAV es fonamenta en els següents principis: 

 • Tenir identificat el coneixement que existeix a dins de l’organització en els seus diferents àmbits.
 • Facilitar la transferència efectiva del coneixement, mitjançant el seu ús, captura i formalització en cadascun dels llocs de treball per a la seva qualificació
 • Impulsar i motivar entre els membres de l’organització que el coneixement es comparteixi, s’utilitzi i es creï com una cosa habitual.
 • Fomentar la col·laboració i compartir coneixement amb universitats, fòrums, revistes, centrals nuclears a nivell nacional i internacional, així com altres organismes externs, amb l’objectiu sempre d’incrementar el coneixement existent de cara a millorar els objectius i resultats de l’organització.

ANAV considera la sostenibilitat com un element essencial de la seva cultura empresarial, i per tant la integra a la seva estratègia tot contribuint al desenvolupament sostenible a través de la creació de valor a llarg termini.

Aquesta Política té com a objectiu formalitzar i concretar els principis que guien la gestió de la sostenibilitat i els compromisos de futur establerts amb els grups d’interès que constitueixen el marc d’actuació de ANAV amb el Desenvolupament Sostenible.

El compromís d’ANAV amb la gestió sostenible s’articula al voltant dels principis bàsics d’actuació següents:

 1. Creació de valor compartit a llarg termini amb les empreses propietàries i la resta de grups d’interès, amb especial atenció a aquells relacionats amb l’entorn on s’ubiquen els actius de la companyia.
 2. Promoció d’una cultura ètica i de seguretat que garanteixi que tots els seus treballadors actuen d’una manera responsable, íntegra i acord amb la legislació vigent i que es mantinguin els principis més avançats de compliment, exigint als proveïdors el mateix compromís i respecte de les normes.
 3. Responsabilitat amb el medi ambient i la reducció de la nostra empremta ambiental en la presa de decisions estratègiques, en la gestió de la companyia i en totes les activitats desenvolupades al llarg del seu cicle de vida.
 4. Impuls al compromís social de l’empresa i confirmació de la seva vocació de contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en particular el de la transició cap a un model energètic sense emissions amb la finalitat de garantir la descarbonització del mix energètic espanyol el 2050.
 5. Transparència com a valor essencial que ha de guiar en tot moment les seves iniciatives de comunicació i diàleg, amb la finalitat de generar relacions basades en la confiança mútua amb les empreses propietàries, proveïdors, contractistes, així com amb l’organisme regulador, les institucions, la societat i la resta dels grups d’interès.
 6. Gestió dels riscos, incloent-hi la identificació, l’avaluació, la priorització i el tractament dels riscos de tota naturalesa que puguin afectar la consecució dels objectius de l’organització.

COMPROMISOS AMB ELS PRINCIPALS GRUPS D’INTERÈS:

ANAV aposta per mantenir un diàleg constant i fluid amb els seus grups d’interès principals per tal de conèixer i integrar les seves expectatives d’una forma estructurada i alineada amb l’estratègia de la companyia. A continuació, fruit del diàleg mantingut, ANAV ha establert els seus compromisos de futur principals amb els grups d’interès:

A.- PERSONES
Les persones que treballen per a la companyia constitueixen el nostre actiu principal. En aquest sentit, ANAV promou un model de lideratge i de gestió de persones que avanci en la implantació d’una cultura de diversitat i inclusió, innovació i col·laboració on es pugui aportar visió transversal, compartir coneixements i aconseguir sinèrgies siguin una via per operar de forma segura i fiable les centrals nuclears i contribuir a la millora i l’eficiència dels processos establerts.
Addicionalment, la salut i seguretat de les persones, tant dels mateixos empleats com dels seus col·laboradors, són unes de les qüestions més importants per a ANAV, i per això promou la implantació de mesures i accions perquè el treball sempre es realitzi en condicions de màxima seguretat. En aquest context, la gestió de la prevenció està integrada a tots els nivells organitzatius i manté un decidit compromís amb la millora contínua a través del seu sistema de gestió integrada, amb la finalitat de reduir i minimitzar els riscos per a la salut i la seguretat en el treball.

B.- EMPRESES PROPIETÀRIES / JJAA
ANAV està fermament compromesa amb l’objectiu de proporcionar valor a les empreses propietàries en el marc de relacions basat en uns  principis de lleialtat i transparència. Amb aquest objectiu, ANAV desenvolupa la seva activitat empresarial de manera eficient, intentant optimitzar de manera responsable l’ús dels recursos disponibles, a fi que reverteixi en benefici de les empreses que han dipositat la seva confiança en l’organització.

C.- PROVEÏDORS I CONTRACTISTES
ANAV identifica com un aspecte clau la involucració i col·laboració dels seus proveïdors de manera activa per garantir que la companyia compleix de manera efectiva els seus compromisos amb la sostenibilitat a tota la cadena de subministrament. A aquest efecte, s’ha establert un sistema de qualificació de proveïdors que avalua aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, el medi ambient, l’ètica, a més dels aspectes tècnics, economicofinancers, legals i d’honorabilitat.
La companyia considera fonamental garantir unes condicions justes per als proveïdors que assegurin la seva permanència i viabilitat de forma sostinguda en el temps, estant compromesa a traslladar-los els seus compromisos amb la sostenibilitat i comportaments ètics i ajudar-los a assumir-los per tal de comptar amb una cadena de subministrament responsable.
Així mateix, la companyia es compromet amb la millora contínua de les condicions de treball dels seus col·laboradors, desenvolupant programes per a la prevenció dels danys i la cura de la salut que impliquin tots els contractistes i proveïdors per treballar conjuntament en l’objectiu de “Zero Accidents”.

D.- ORGANISMES REGULADORS
ANAV procura mantenir i promoure una comunicació fluida i constant amb els organismes reguladors, basada en els valors corporatius de comportament ètic que permetin generar valor a totes les parts i establir els mecanismes que ajudin a gestionar el potencial risc social i ambiental.

E.- PÚBLIC
ANAV orienta el seu negoci a donar resposta a alguns dels grans reptes ambientals, socials, econòmics i ètics que afronta la societat on opera. Per tant, és molt rellevant per a la companyia mantenir una comunicació contínua i generar relacions estables i duradores a llarg termini amb la societat, els agents i les organitzacions socials amb l’objectiu d’identificar de la manera més precisa possible aquests reptes i, des d’una òptica d’innovació oberta, cercar de manera conjunta les millors solucions per a aquests reptes, assegurant un benefici tant per a la companyia com per a la societat.

F.- INDÚSTRIA NUCLEAR
El compromís d’ANAV amb la indústria nuclear se centra en participar proactivament en diferents fòrums i associacions dirigits a promoure el desenvolupament sostenible del sector, interactuant amb els principals agents de canvi per generar valor compartit entre l’empresa i el seu entorn, aprendre i compartir bones pràctiques i enfortir les relacions amb els grups d’interès.

G.- GOVERN CENTRAL, AUTONÒMIC I LOCAL
ANAV és conscient que la col·laboració estreta i el diàleg actiu entre el sector privat i el sector públic és l’única manera possible d’assolir les metes de desenvolupament sostenible i de donar resposta als reptes socials i ambientals que afronta la societat.
En aquest sentit, la companyia impulsa l’establiment de canals fluids de comunicació a llarg termini basats en una relació de confiança mútua i gestionats amb ètica i transparència amb les institucions, amb la voluntat de ser un agent rellevant en la consecució de l’Agenda 2030, dels Acords de París i dels compromisos nacionals establerts en matèria d’Energia i Clima.

H.- COMPANYIES ASSEGURADORES
ANAV té el compromís de realitzar totes les activitats necessàries per garantir la gestió correcta dels seus riscos, entre les quals hi ha la contractació d’uns paràmetres de cobertura adequats a les seves necessitats i les dels entorns en què opera. Per tant, es manté una comunicació transparent i fluida amb les companyies asseguradores sobre les diferents necessitats de l’empresa i la seva activitat i les modificacions produïdes als riscos, col·laborant de manera proactiva en les diferents inspeccions i en cas de sinistre.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 10667:1:2011
Sistema de Gestió d’Organització Saludable