Compromís
amb el medi ambient

La política ambiental d’ANAV implica tota l’organització en la prevenció de la contaminació, la protecció del medi ambient, la conservació de la biodiversitat a l’entorn de les plantes, la promoció de la innovació i l’ecoeficiència, així com la no-emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Conservar, millorar

El Sistema de Gestió Mediambiental (SIGEMA)

D’acord amb el Sistema de Gestió Mediambiental (SIGEMA), les centrals Ascó i Vandellòs II fan un control estricte de totes les activitats que puguin tenir un impacte significatiu en l’entorn. Els indicadors de seguiment se sotmeten a anàlisis periòdiques, i les conclusions que se n’extreuen permeten prendre decisions, fixar objectius i impulsar accions. Els treballadors, a més, reben formació per avançar tots junts en el repte de la sostenibilitat.

Així, la política ambiental es desenvolupa d’acord amb les prioritats següents:

ANAV garanteix la sostenibilitat de l’activitat nuclear sota la premissa de la seguretat. D’aquesta manera protegeix el medi ambient i contribueix al desenvolupament sostenible.

Millorar

Millorar contínuament el sistema de gestió ambiental.

Complir

Garantir el compliment de la legislació ambiental i els requisits voluntaris.

Invertir

Disposar de pressupostos ambientals específics.

Conscienciar

Fomentar el respecte a la natura, a la biodiversitat i al patrimoni.

Minimitzar

Reduir al mínim els impactes ambientals.

Gestionar

Implantar, mantenir i actualitzar el Sistema de Gestió Ambiental.

Col·laborar

Requerir la implantació de polítiques ambientals a les empreses col·laboradores.

Prevenir

Identificar i atenuar els riscos ambientals.

Programar

Establir periòdicament programes ambientals i desenvolupar auditories.

Optimitzar

Utilitzar de forma sostenible els recursos i implantar bones pràctiques ambientals.

Difondre

Mantenir documentada i actualitzada la informació ambiental i comunicar-la adequadament.

Formar

Formar el personal de l’empresa en matèria ambiental.

ANAV recicla un 84 % dels residus no perillosos que genera amb la seva activitat

El Programa de Gestió Ambiental

Tots aquests objectius es concreten en accions que ANAV planifica amb el Programa de Gestió Ambiental. Les seves principals línies d’actuació són:

  • La millora de la eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni. En són exemples el programa de substitució de l’enllumenat per tecnologia LED o la plantació d’arbres i arbustos autòctons.
  • La reducció consum de matèries primeres i de la generació de residus. S’han implantat mesures per reduir el consum d’aigua de reg i modificacions per reduir el consum de productes químics.
  • Els estudis relacionats amb la biodiversitat de l’entorn de les centrals nuclears. En són exemple els estudis de macroinvertebrats al riu Ebre en el cas d’Ascó o dels fons marí a la CN Vandellòs II.
Compromís a sota l’aigua

Les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II col·laboren amb altres institucions en projectes enfocats a estudiar i a sostenir el medi ambient. També el dels hàbitats aquàtics.

ANAV ha establert un programa d’auditories internes del SIGEMA amb periodicitat triennal, per tal de verificar el grau d’implantació, seguiment i millora del sistema de gestió d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i amb les polítiques i les expectatives de l’organització.

D’altra banda, el programa d’auditories externes, que preveu dues auditories de seguiment i una auditoria de renovació a les instal·lacions d’Ascó i Vandellòs II és realitzat per una entitat independent i degudament acreditada, amb l’objectiu de certificar l’adequació del sistema de gestió a la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

ANAV forma en matèria ambiental al personal de l’empresa per fomentar el desenvolupament sostenible, la protecció i el respecte al medi ambient.

+
0
1.000
hores

Formació ambiental als treballadors

El Programa de Vigilància Radiològica Ambiental

El Programa de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRA) de les plantes d’ANAV garanteix les màximes condicions de seguretat mediambiental, així com els nivells radiològics ambientals tant en el perímetre de les instal·lacions com als voltants. Així, d’acord a un protocol acordat amb les autoritats, s’analitzen de forma rutinària partícules de pols, aire, aigua de pluja, sòl, aigua potable, aigua subterrània, sediments…  i també de llet de cabra i d’ovella, cultius, carns, aus, ous i peix per certificar que l’activitat de les centrals nuclears no altera els valors radiològics de les zones on s’ubiquen.

Les mostres i les anàlisis corresponents al PVRA són auditades anualment per la Generalitat de Catalunya per encàrrec del Consell de Seguretat Nuclear.

Què és allò que surt de la torre?

A les centrals nuclears el vapor d’aigua és clau per generar energia. T’expliquem tot el procés i què és allò que surt de la torre… de refrigeració.