AENOR presenta els resultats de la 1ªauditoria de seguiment de la Certificació sobre los Sistemes de Gestió de Qualitat, Ambiental i Seguretat i la Salut en el Treball d’ANAV

ANAV va acollir recentment la 1ª Auditoria de Seguiment al Sistema de Gestió de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball, en el marc del programa d’Avaluació Independent Externa. L’equip auditor de l’empresa AENOR va presentar el dia 26 de febrer els resultats de l’auditoria, a la qual es van identificar punts forts, oportunitats de millora i no conformitats menors.

En aquesta avaluació de seguiment, AENOR va contrastar les pràctiques de treball d’ANAV amb els estàndards de les normes ISO 9001:2008 (Sistema de Gestió de Qualitat), ISO 14001:2004 (Sistema de Gestió Ambiental) i OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball), així com requisits legals de prevenció de riscos laborals. Aquesta auditoria té per objectiu determinar la conformitat del sistema de gestió de l’organització, avaluar la seva capacitat per donar compliment als requisits legals, reglamentaris i contractuals aplicables, avaluar l’eficàcia per acomplir amb els objectius especificats i, quan correspongui, identificar possibles àrees de millora de l’organització.

De forma general, l’equip auditor considera que el Sistema de Gestió Integrat està adequadament implantat i està adaptat a la situació actual de l’Organització. S’evidencia que es troba suportat en la Missió, Visió, Valors i les Polítiques Corporatives, revisades de forma sistemàtica a través de la Revisió del Sistema, contemplant els principis de millora continua dels processos, del comportament ambiental i del comportament preventiu, compromís de compliment dels requisits (tant reglamentaris com propis), prevenció de la contaminació i dels riscos i l’enfoc dels grups d’interès.

Entre els punts forts detectats per l’equip auditor, aquest any, destaquen la gestió dels processos clau (operació, assegurament de la fiabilitat d’equips, manteniment, etc.) i processos suport (emergències, formació, llicenciament, etc.), la base de dades per la gestió de residus, les aplicacions informàtiques WEBDOC i GesRAM, l’Informe d’Avaluació del Simulacre Ambiental, l’anàlisi realitzat per PSL de l'”Avaluació Total de Succesos 2011-2015″ per valorar l’eficàcia del Pla d’Acció en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, la sistemàtica establerta per la valoració del compliment en matèria de prevenció i salut laboral per personal propi i col·laborador, etc.

AENOR, durant el procés d’auditoria, també ha identificat vàries oportunitats de millora i ha posat de manifest una gran quantitat d’observacions a les quals ANAV haurà de fer front i avaluar internament per tal de, a mig-llarg termini, evitar la seva repetició o recurrència i seguir assegurant la millora contínua dels Sistemes de Gestió, així com emetre al certificador un Pla d’Accions Correctives de les no conformitats menors identificades.