ANAV

Les centrals nuclears Ascó I i Ascó II obtenen la renovació de la seva autorització d’explotació

L’Associació Nuclear Ascó -Vandellós II, AIE (ANAV) ha obtingut les noves autoritzacions d’explotació per a les centrals Ascó I i Ascó II que les habiliten per continuar operant per un període de 9 i 10 anys respectivament.

Les autoritzacions concedides pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, d’acord al Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR), havien rebut l’informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el passat 28 de juliol, que va ser emès després d’analitzar tota la documentació aportada per ANAV.

Els informes favorables de Ple de l’CSN es van basar “tant en la comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar la seva operació, com en la constatació de la capacitat de la instal·lació per donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits en el seu disseny original”. L’apreciació favorable va tenir en compte, així mateix, “les propostes de millora de la seguretat que el titular ha realitzat com a resultat de la revisió periòdica de la Seguretat (RPS)” d’Ascó I i d’Ascó II, així com “la verificació de l’acompliment per part de la titular dels requisits de les autoritzacions concedides en 2011”.

ANAV manté a CN Ascó un important programa d’inversió destinat a garantir l’òptim estat de la instal·lació, així com un funcionament segur i fiable de la planta. En aquest sentit, durant els últims anys s’han emprès millores importants com les modificacions de disseny derivades de les anàlisis post Fukushima, entre les quals cal esmentar la instal·lació d’un sistema de ventilació filtrat de la contenció i de recombinadors passius d’hidrogen a l’interior de l’edifici de contenció, o la posada en marxa d’un centre alternatiu de gestió d’emergències (CAGE), així com altres mesures incorporades amb l’objectiu d’augmentar la robustesa i la capacitat de resposta davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny. D’altra banda, ANAV ha continuat amb la renovació de components i la modernització de sistemes, en el que representa una aposta decidida per la preparació per a una operació a llarg termini.

Per la seva banda, l’equip humà de CN Ascó ha dut a terme durant els darrers anys un intens i planificat procés de relleu generacional, pel qual una gran part del col·lectiu que va participar en la construcció i posada en marxa ha anat donant pas a una nova generació de professionals nuclears. Aquest traspàs, realitzat mitjançant un acurat procés de transició per als diferents llocs, permet garantir que l’experiència i el coneixement continuen en l’organització i es transmet adequadament a la nova generació. La capacitació de l’equip humà d’ANAV es manté i reforça amb un programa de formació contínua, que suposa aproximadament el 4% de les hores laborals dels professionals que integren aquest equip humà.

En conjunt, treballen a CN Ascó aproximadament 1.200 professionals, entre el personal propi i el de les empreses col·laboradores, xifra que pot arribar a doblar en els períodes de recàrrega de combustible, que tenen lloc cada 18 mesos per a cada central.

Amb una potència instal·lada de 1.032,5 MW (CN Ascó I) i 1.027,2 MW (CN Ascó II), la central nuclear Ascó va produir el 2020, un any amb recàrrega en els seus dos unitats, un total de 15.642,32 GWh, el que va suposar aproximadament un 35% de l’electricitat generada a Catalunya i un 6,2% de la produïda en el conjunt d’Espanya.