El Ple del CSN informa favorablement la sol·licitud de renovació d’autorització d’explotació de CN Ascó

El Ple de Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va acordar ahir dimecres 28 de juliol, per unanimitat, informar favorablement la sol·licitud de renovació d’autorització d’explotació de la central nuclear Ascó (Tarragona) per un període de 9 anys per a la unitat I (fins 2030) i 10 anys per a la unitat II (fins a 2031) amb els límits i condicions sobre seguretat nuclear i protecció radiològica establerts per a cada cas.

Aquest informe serà remès pròximament al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la seva autorització, segons s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR, article 23).

La decisió adoptada pel Ple es basa tant en la comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar la seva operació, com en la constatació de la capacitat de la instal·lació per donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits en el seu disseny original.

Igualment, s’han tingut en compte les propostes de millora de la seguretat que el titular ha realitzat com a resultat de la revisió periòdica de la Seguretat (RPS), així com la verificació de l’acompliment per part de la titular dels requisits de l’autorització concedida en 2011.

L’informe favorable està basat en els resultats del avaluació, continguts en un conjunt de nombrosos informes tècnics especialitzats. De la mateixa manera, preveu la informació procedent de les inspeccions i altres processos de supervisió i control realitzats per a la central durant la vigència de l’actual autorització per part del CSN.

Els dictàmens emesos pel regulador inclouen 10 límits i condicions als quals quedarà sotmès el funcionament de la unitat I en aquest nou període, i 11 límits i condicions als quals quedarà sotmès el funcionament de la unitat II.