La CN Ascó completa la primera campanya de càrrega de combustible gastat al nou MTI

Ascó, 27 de maig de 2013-.  La central nuclear Ascó ha completat la primera campanya de càrrega i trasllat de contenidors amb combustible gastat de la unitat 1 al Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la instal·lació. Aquesta maniobra ha consistit en la càrrega, trasllat des de la piscina de combustible i col·locació al MTI de dos contenidors amb capacitat per 32 elements irradiats cadascun.

La posada en marxa del MTI permet a la central ampliar la seva capacitat d’emmagatzematge de combustible gastat. En aquest cas el combustible s’emmagatzema en sec, en una atmosfera de gas inert, en contenidors llicenciats per aquest propòsit. L’ús d’aquest tipus d’instal·lacions, que funcionen com una solució transitòria en el cicle del combustible nuclear, està àmpliament estès als països que tenen centrals nuclears. De fet, el de CN Ascó serà el tercer MTI posat en servei a Espanya després del de la CN Trillo i el de la central José Cabrera (Zorita), actualment en desmantellament.

El MTI de CN Ascó disposa d’un espai útil aproximat de 20.000 m2. Està format per dues lloses sísmiques sobre les quals es poden dipositar fins a 32 mòduls d’emmagatzematge. Cada mòdul albergarà un màxim de 32 elements. Aquestes lloses són estructures de formigó armat, dissenyades a prova de sismes, amb unes dimensions nominals de 40,23 x 19,97 metres i 61 centímetres d’espessor on se situaran els mòduls d’emmagatzematge de combustible gastat.

El sistema d’emmagatzematge de combustible irradiat, el Hi-Storm 100, va ser triat per l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA) prenent com a referència un sistema llicenciat per la NRC (Nuclear Regulatory Comission, organisme regulador dels Estats Units). Aquest sistema es fa servir en nombroses instal·lacions nord-americanes i ha estat llicenciat a Espanya pel CSN per a la seva utilització a CN Ascó. Aquest mateix sistema es va implantar anteriorment a la central José Cabrera, adaptat al combustible i característiques d’aquesta central.

El Hi-Storm 100 està format per tres elements: la càpsula metàl·lica en la qual s’allotgen els 32 elements de combustible (MPC); el contenidor de transferència (Hi-Trac), que s’utilitza per a la càrrega i trasllat de la MPC des de la piscina fins al mòdul d’emmagatzematge; i el propi mòdul d’emmagatzematge, el Hi-Storm, que és la part externa i proporciona una barrera estructural i radiològica per a la MPC durant el seu emmagatzematge al MTI.

El MTI disposa d’una fossa de transferència, dissenyada per a resistir sismes, amb dimensions de 5 x 5 metres. La seva funció és servir de mitjà per a la futura transferència de la MPC del mòdul d’emmagatzematge Hi-Storm a un contenidor de transport, quan es vagi a transportar aquest combustible fora de l’emplaçament, per exemple al Magatzem Temporal Centralitzat (MTC).

Donat que la normativa vigent estableix que la gestió dels residus radioactius i el combustible gastat a Espanya és responsabilitat d’ENRESA, el disseny i la construcció del MTI de CN Ascó s’ha realitzat mitjançant un acord tècnic-econòmic entre ANAV i aquesta empresa.

De la piscina al MTI

La transferència d’elements combustibles irradiats des de la piscina de combustible fins el MTI és un treball complex que requereix una bona planificació i entrenament. D’aquesta manera, amb anterioritat al trasllat dels dos contenidors ja dipositats al MTI, s’ha realitzat tot un procés de selecció i classificació dels elements a transferir, així com una important tasca de formació i entrenament.

Maniobres prèvies en el Hi-Storm

Un cop caracteritzats individualment els elements combustibles, s’estableix un mapa de càrrega amb la disposició de cada un d’ells dins del contenidor i la seva futura ubicació al MTI.

Ja seleccionats els elements a transferir, aquests es carreguen a l’edifici de combustible. Per començar l’operació, la capsula metàl·lica (MPC) buida s’introdueix a l’interior del contenidor de transferència (Hi-Trac), i seguidament s’introdueixen en una zona especial de la piscina de combustible, on té lloc la càrrega de cada element combustible, d’acord amb el mapa de càrrega definit.

A continuació, s’extreu el conjunt de la piscina i es procedeix a la soldadura de la tapa de la capsula metàl·lica i al procés de secat i emplenat amb gas heli per assegurar una transferència de calor adequada durant l’emmagatzematge, proporcionant un atmosfera inert que garanteix la integritat del combustible a llarg termini.

Posteriorment, a la zona de preparació assignada a l’interior de l’edifici de combustible, es transfereix la càpsula MPC a l’interior del mòdul d’emmagatzematge Hi-Storm que es trasllada al MTI amb un vehicle eruga de grans dimensions. Per això, s’ha habilitat un vial de característiques especials des dels edificis de combustibles dels grups I i II fins al Magatzem Temporal Individualitzat.

Un gran treball en equip

La posada en servei del MTI de CN Ascó suposa la culminació d’un projecte en el que destaca la importància del treball en equip, tant entre empreses (ANAV, ENRESA i empreses col·laboradores), com entre diverses unitats organitzatives de la pròpia central nuclear.

La càrrega d’aquests dos primers contenidors ha coincidit temporalment amb els treballs corresponents a la 21a Recàrrega de Combustible de CN Ascó II, factor que ha implicat una important tasca de planificació i coordinació a tots els nivells. En aquest sentit, el director de la central, Manel Campoy, considera que “hem de posar en valor l’èxit aconseguit en dos projectes que hem afrontat simultàniament i atribuir-ho al gran esforç de planificació i treball en equip realitzat per tots, a més del compromís professional de les persones involucrades”.