Informació CN Ascó I

Ascó, 29 de setembre de 2015. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la detecció d’una eficiència del carbó actiu dels trens de filtrat de les unitats d’extracció de l’edifici de penetracions mecàniques i elèctriques d’Ascó I lleugerament inferior a l’establerta. En el procediment de presa de mostres del programa de vigilància d’aquest sistema, es va detectar que l’eficiència d’ambdues mostres estava per sota del 97,5% indicat per les Especificacions Tècniques de Funcionament. Concretament, els valors de la unitat d’extracció A se van situar en el 96,27%, mentre que les de la unitat d’extracció B, en el 95,71%.

Cada unitat d’extracció va ser declarada inoperable i el seu corresponent filtre va ser substituït tan aviat com els resultats de l’anàlisi van ser rebuts. Ambdues unitats ja es troben operables.

Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi ambient. La planta es troba operant al 100% de la seva potència nominal.