Els informes preliminars de les Proves de Resistència d’Ascó i Vandellòs II destaquen la robustesa i fiabilitat d’ambdues plantes davant de successos extrems

L’Hospitalet de l’Infant, 15 de setembre de 2011.– Les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II operen amb marges de seguretat significatius que els permetrien fer front amb garanties a successos que vagin més enllà de les bases de disseny de les plantes. Així ho confirmen les primeres conclusions elevades per l’Associació Nuclear Ascó – Vandellòs II (ANAV) al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), en el marc dels informes preliminars corresponents a les Proves de Resistència de les centrals europees, arran de l’accident de la planta japonesa de Fukushima, que estan tenint lloc durant aquesta segona meitat de l’any.

D’acord amb allò exposat en aquests informes preliminars de les Proves de resistència, les anàlisis dels quals continuen en curs i hauran de ser entregats al CSN el 31 d’octubre, tant Ascó com Vandellòs II han estat dissenyades amb la suficient robustesa per garantir una “defensa en profunditat” davant de successos extrems. A això ha contribuït, a més, tota la trajectòria d’inversions, modificacions de disseny i millores en els procediments que venen implantant-se des de l’inici de l’operació d’ambdues plantes, com a conseqüència de les contínues aplicacions de l’experiència operativa interna i externa, així com de les Anàlisis Probabilístiques de Seguretat requerides pel CSN. En aquest sentit, l’informe preliminar presentat a l’organisme regulador inclou diverses propostes de millora encaminades a incrementar els marges de seguretat, d’acord amb la filosofia que identifica a la Seguretat com a valor fonamental per a la indústria nuclear.

Aquestes Proves de Resistència, orientades a permetre analitzar en profunditat la capacitat de resposta de les instal·lacions davant situacions extremes, han de ser realitzades a cada emplaçament pels propis titulars de les instal·lacions, i revisades de manera totalment independent pels organismes reguladors de cada país, els quals elevaran, a finals d’any, els informes definitius de cada parc nuclear a l’Associació Europea de Reguladors Nuclears (WENRA, de les sigles angleses Western European Nuclear Regulators Association). Les proves s’articulen en torn a quatre categories: successos d’origen extern (terratrèmols, inundacions, i d’altres desastres naturals); successos de pèrdua de les funcions de seguretat per pèrdua en diferents graus del subministrament d’energia elèctrica i de l’embornal de calor; accidents severs al nucli del reactor; i pèrdua de refrigeració a les piscines de combustible gastat.

En conseqüència, ANAV ha posat en marxa un projecte denominat Reforç de la Seguretat, que està pilotant les anàlisis i treballs derivats d’aquestes proves. Integren l’equip humà responsable persones amb dedicació exclusiva, altres amb dedicació parcial i el suport o participació de diverses unitats organitzatives de totes les direccions: Direcció de Serveis Tècnics (Enginyeria de Disseny, Anàlisi i Càlculs, Enginyeria de Planta,..) Direcció de CN Ascó i Direcció de CN Vandellòs II (Operació, Tecnologia del Nucli, Protecció Radiològica, Tècnic de Contra Incendis), Garantia de Qualitat i Direcció de Control i Logística, entre d’altres. En definitiva, es tracta d’un gran treball en equip amb el repte de conjuminar coneixements procedents de tota l’Organització, per a revisar les bases de disseny de les plantes, determinar els marges existents i identificar àrees de millora aplicables tant a equips com a recursos i proposar mesures addicionals per augmentar la robustesa i la capacitat de fer front a situacions extremes.

Aquest projecte s’afegeix a una primera iniciativa, posada en marxa per totes les centrals nuclears espanyoles als pocs dies de l’accident de Fukushima, que va consistir en la realització d’un conjunt de verificacions i revisions tendents a assegurar que totes les mesures existents per a fer front a successos dins i fora de les bases de disseny continuaven plenament operatives, d’acord amb les recomanacions de l’Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO, de les sigles angleses World Association of Nuclear Operators).

ANAV continua treballant en el projecte Reforç de la Seguretat, per a elaborar l’informe final de les Proves de resistència corresponent a les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II. Aquest serà remès al CSN el 31 d’octubre, d’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària de l’organisme regulador.