CN Vandellòs II obté la renovació de la seva autorització d’explotació per operar 10 anys més

L’Associació Nuclear Ascó – Vandellòs II, AIE (ANAV) compta ja amb una nova autorització d’explotació per a la central nuclear Vandellòs II, que li permet continuar operant per un nou període de 10 anys, fins el 26 de juliol del 2030.

L’autorització concedida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, d’acord al Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR), va rebre l’informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el passat 24 de juny, després d’analitzar tota la documentació aportada per ANAV.

L’informe favorable del Ple del CSN es va basar en la “comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar amb la seva operació, així com en la constatació de la capacitat de la central per donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits al disseny original de la central”.

ANAV manté a CN Vandellòs II un important programa d’inversió per mantenir permanentment actualitzat l’estat de la instal·lació i garantir el funcionament segur i fiable de la planta. En aquest sentit, durant els últims anys s’han emprès millores importants com les modificacions de disseny derivades de les anàlisis post Fukushima, entre les quals cal esmentar la instal·lació d’un sistema de ventilació filtrat de la contenció i de recombinadors passius d’hidrogen a l’interior de l’edifici de contenció, o la posada en marxa d’un centre alternatiu de gestió d’emergències (CAGE), així com altres mesures incorporades amb l’objectiu d’augmentar la robustesa i la capacitat de resposta de la instal·lació davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny. D’altra banda, la central ha continuat amb la renovació de grans components com la tapa del vas (2015), l’estator del generador principal (2018) o els re-escalfadors separadors d’humitat (2019), i amb la modernització de sistemes -com l’ordinador de processos de planta (2015) o el sistema control digital del reactor (2016)- activitats que representen una aposta decidida per la preparació per a una operació a llarg termini.

Per la seva banda, l’equip humà de CN Vandellòs II ha dut a terme durant els darrers anys un intens i preparat procés de relleu generacional, pel qual una gran part del col·lectiu que va participar en la construcció i posada en marxa de la central ha anat donant pas a una nova generació de professionals, garantint que l’experiència i el coneixement continuen residint en l’organització. A això, han contribuït notablement un acurat procés de transició posat a lloc, mitjançant el qual s’ha assegurat la transferència de coneixements, i un programa de formació contínua, que en l’actualitat suposa més del 5% de les hores laborals dels professionals que integren aquest equip humà. En conjunt, treballa a CN Vandellòs II aproximadament un miler de professionals, entre el personal propi i el de les empreses de serveis, xifra que es dobla en els períodes de recàrrega de combustible, que tenen lloc cada 18 mesos.

Tant CN Vandellòs II com CN Ascó porten diversos anys preparant-se per operar a llarg termini més enllà de la vida de disseny original de la instal·lació i, en aquest sentit, les dues plantes es van sotmetre recentment a un nou programa d’avaluacions internacionals, realitzades per l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), enfocades exclusivament als aspectes de seguretat relacionats amb la continuïtat de la seva operació. Sota la denominació de Missió SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation), l’OIEA va dur a terme al gener de 2019 una avaluació preliminar que va constatar que les dues instal·lacions s’encaminen adequadament a l’operació a llarg termini, tant des del punt de vista tècnic com humà. Les plantes operades per ANAV, primeres centrals espanyoles a sotmetre a aquesta nova metodologia d’avaluació internacional, continuaran el procés de missions SALTO al llarg dels propers cinc anys amb l’objectiu d’adaptar la seva preparació a la dels més alts estàndards internacionals.

Amb una potència instal·lada de 1.087,1 MW, la central nuclear Vandellòs II va produir el 2019, any amb parada per recàrrega, un total de 7.686,24 GWh, xifra que va suposar aproximadament un 17% de l’electricitat generada a Catalunya i un 3% de la produïda a Espanya. En anys sense parada per recàrrega, aquests percentatges se situen prop del 21% per Catalunya i del 3,6% per a tot l’Estat.