POLÍTICA DE PRIVACItAt

RESPONSABLE I FINALITAT DEL TRACTAMENT

En marcar l’opció vostè garanteix que el Currículum Vitae i les dades subministrades són totalment veraces i dona el seu consentiment inequívoc i específic al seu tractament i a la seva cessió a empreses col·laboradores de selecció d’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (en endavant ANAV), amb la finalitat d’atendre el seu oferiment professional i dur a terme els processos de selecció.

La finalitat del tractament és la de disposar d’ una base de dades formada per aquells professionals interessats a participar en els processos de selecció que realitzi ANAV.

BASE DE LEGITIMITAT QUE EMPARA EL TRACTAMENT

L’ informem que el Currículum Vitae i les dades que ens faciliti, així com les que en el seu cas es generin com a conseqüència de la participació en processos de selecció, seran tractades per ANAV, com a Responsable del Tractament, essent la base de legitimació el seu consentiment. Tindrà dret a retirar el consentiment prestat, tant per al tractament d’ANAV com per a la cessió a les empreses col·laboradores de selecció ANAV, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la direcció que s’indica més endavant.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti, seran conservades a la nostra base de dades per un termini màxim d’ un any, en el cas que la seva candidatura no s’ ajusti al procés de selecció obert en aquell moment i de tres anys en el cas que s’ inclogui en un procés de selecció. En aquest sentit, transcorregut l’ esmentat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció que desenvolupi ANAV, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades seran cedides a empreses col·laboradores de selecció d’ Anav.
No es realitzarà una transferència internacional de les seves dades personals amb motiu de la cessió de dades a les empreses col·laboradores de selecció.

EXERCICI DE DRETS

Per últim, li informem que en qualsevol moment, vostè té dret d’accés, rectificació, oposició al tractament o supressió, així com, en determinades circumstàncies, limitació al tractament i portabilitat de les dades recollides dirigint una comunicació per escrit a: Associació Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E., Direcció de Recursos Humans, Servei d’atenció al Personal (SAP),  Apartat de correus, 48, 43890- l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) o a la següent adreça de correu electrònic: sap@anacnv.com, incloent-hi la “Ref. Protecció de Dades” A més, també té dret a retirar el consentiment prestat i a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es).